Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD
SPEKTRUM VÝCHOD

... občianske združenie, ktoré Vám pomôže dosiahnuť zmenu prostredníctvom inovácií ...

POKRAČUJTE SPEKTRUM VÝCHOD

O nás


Občianske združenie Spektrum-Východ bolo založené v r. 2005. Členovia
združenia svojou činnosťou prispievajú k vytváraniu poznatkovo orientovanej
spoločnosti, ktorá si procesom strategického plánovania stanovuje priority
a hľadá optimálne formy ich riešenia. Tento proces prispieva k zlepšeniu života,
k vytváraniu rovnakých šancí pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia,
vzdelania alebo náboženského presvedčenia.

Na začiatku našej činnosti boli nosnými témami školská sociálna práca
a inkluzívne vzdelávanie
. Postupne sme rozširovali rady spolupracujúcich
expertov a do portfólia projektov pribúdali ďalšie témy – budovanie kapacít,
LEADER, CLLD, cezhraničná spolupráca, cestovný ruch, dobrovoľníctvo
.
Samostatnou kapitolou bola spolupráca s Rozvojovým programom OSN
a Programom malých grantov Globálneho environmentálneho fondu
zameraná na problematiku zvyšovania odolnosti ekosystémov a ľudských
produkčných systémov, a to prostredníctvom komunitných aktivít na báze
partnerstiev, ktoré podporujú ekosystémové funkcie a zvyšujú rôznorodosť
v krajine.

Počas svojej 10-ročnej existencie sme iniciovali a implementovali niekoľko
desiatok lokálnych, regionálnych, ale aj celoslovenských a medzinárodných
projektov v spolupráci s organizáciami na Slovensku (najmä v Prešovskom
a Košickom kraji) i v zahraničí (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Česká republika,
Švédsko, Fínsko, Slovinsko, Španielsko ...). Zorganizovali sme rôzne
semináre a konferencie, naši experti sa zúčastňujú na odborných podujatiach
doma i v zahraničí. Bolo vytvorených viacero zaujímavých publikácií – štúdie,
stratégie, príručky, zborníky, propagačné brožúry, film.

Našimi hlavnými aktivitami sú v súčasnosti príprava a implementácia projektov
a realizácia poradensko-konzultačnej, výskumnej a lektorskej činnosti.

Stanovy OZ SPEKTRUM-VÝCHOD Náš tím Spolupracujeme

Témy

Etika v pomáhajúcich profesiách
Dobrovoľníctvo
Trendy v sociálnej práci
LEADER / CLLD

Ponúkame

 

  

 Ponúkame služby pre:

 

» mimovládne organizácie


» verejnú správu


» organizácie poskytujúce sociálne a vzdelávacie služby


» vzdelávacie a poradenské agentúry


» profesionálov v pomáhajúcich profesiách


» individuálnych záujemcov


Strategické plánovanie – budovanie partnerstva

Strategické plánovanie – budovanie partnerstva

Strategické plánovanie – budovanie partnerstva / spracovanie rozvojových
dokumentov (plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvojové
koncepcie, komunitné plány sociálnych služieb, stratégie CLLD a ďalšie)

Na úvod vás prevedieme procesom budovania alebo posilnenia
už existujúceho viac-sektorového partnerstva na miestnej úrovni.
V spolupráci s vašim partnerstvom vám následne ponúkame spracovanie
dokumentu, ktorý budete potrebovať, a to v kvalite, ktorá vám umožní
tento dokument reálne používať. Sme presvedčení o tom,
že kvalita spracovania stratégie je dôležitým predpokladom úspešného rozvoja územia. To znamená, že analýzy budú urobené so znalosťou zdrojov
v území, aktivity budú navrhnuté na základe identifikovaných problémov,
ciele budú stanovené na základe poznania najdôležitejších potrieb územia,
ktoré treba prioritne riešiť.

Lektorská činnosť

Lektorská činnosť

Aktuálne ponúkame kurzy / semináre:
Etické rozhodovanie v pomáhajúcich profesiách
Trendy v sociálnej práci
Sociálna práca v škole
Manažment dobrovoľníckej práce
LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020

Konzultovanie / poradenstvo

Konzultovanie / poradenstvo

Ako rozvinúť dobrovoľníctvo v našej organizácii, obci, regióne?
Vzdelávací program organizácie / zamestnanca
Ako budovať kapacity v našej obci / v našom mikroregióne?
Strategické plánovanie
Spracovanie rozvojových dokumentov - plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvojové koncepcie, stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) atď.

Náš tím

 

Tatiana Matulayová
Tatiana Matulayová
Nataša Matulayová
Nataša Matulayová
Gizela Brutovská
Gizela Brutovská

Spolupracujeme

  • PROACTIVA, n.o.
  • PRO TORNENSIS o. z.
  • SOSNA o.z.
  • GEF
  • Program GEF SGP
  • UNDP
  • Program celoživotného vzdelávania
  • PL-SK
  • Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
  • Euroregion Karpacki

Kontakt

 

Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

Banícka 1489/2 
052 01  Spišská Nová Ves
Slovensko

Tel.: +421 905 480113, +421 905 487041
E-mail: spektrumvychod@spektrumvychod.sk
 

Neváhajte a napíšte nám. Radi privítame Vaše otázky a pripomienky.